Umowa na transport sanitarny

I. Zasady ogólne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wprowadza pojęcie świadczenia opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 5 ust. 34 niniejszej ustawy, na świadczenia opieki zdrowotnej składają się świadczenia zdrowotne, świadczenia rzeczowe i świadczenia towarzyszące. Świadczeniem towarzyszącym jest, w świetle art. 5 ust. 38 ustawy, zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 33a cytowanej ustawy transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

Transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Umowy o wykonywanie transportu sanitarnego zawierane są z podmiotami dysponującymi odpowiednimi środkami transportu. Umowy takie mogą być zawierane zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i podmioty lecznicze.

Zasady zawierania umów o wykonywanie umów transportu sanitarnego będą różne w zależności od podmiotu, który te umowy będzie zawierał, i w przypadku:

 1. Narodowego Funduszu Zdrowia – zasady zawierania umów określają przepisy działu VI ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. podmiotów leczniczych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub niespełniających przesłanek uzasadniających stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zastosowanie będą miały zasady przyjęte w danym podmiocie leczniczym;
 3. podmiotów leczniczych będących jednostkami sektora finansów publicznych lub spełniających przesłanki uzasadniające stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych zastosowanie będą miały te przepisy (por. A. Pietraszewska-Macheta, Zasady wykonywania i finansowania transportu sanitarnego, ABC 2012, System Informacji Prawnej LEX nr 142965).

II. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Transport sanitarny co do zasady nie stanowi odrębnego przedmiotu umów zawieranych przez Fundusz ze świadczeniodawcami. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej przedmiot i zasady finansowania umów w zakresie transportu sanitarnego określa szczegółowo zarządzenie nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zgodnie z postanowieniami § 28 zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Fundusz kontraktuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej;
 2. transportu sanitarnego tzw. dalekiego w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom, ze wskazań medycznych, przewozu środkiem drogowego transportu sanitarnego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych przepisami art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.), obejmujące:

 1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
 3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 4. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń tzw. dalekiego transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej obejmuje:

 1. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku gdy z przyczyn losowych niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (domu świadczeniobiorcy);
 2. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi świadczeniobiorca musi pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość pomiędzy miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km;
 4. przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi świadczeniobiorca musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy; przepis stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistycznych.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Małgorzata Grudzień 13, 2012 o 21:57

Analizując powołane przepisy powstaje wrażenie wyraźnej luki prawnej. O ile w przypadku POZ jasne jest, iż należy pacjenta przewozić do i z miejsca zamieszkania(pobytu) o tyle w przypadku szpitala sprawa jest niepewna. Określenie „tam i z powrotem” nie zostało nigdzie sprecyzowane i szpital często staje przed problemem w jakie miejsce odwieźć pacjenta i kto ma za to zapłacić – szpital czy pacjent. Bo o ile rzecz ma się w granicach miasta/gminy o tyle powstaje problem w momencie gdy pacjent chce zostać odwieziony w miejsce oddalone o wiele kilometrów.

Odpowiedz

m.koenner Grudzień 13, 2012 o 22:02

Pani Małgorzato. Zgodnie z ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia MZ ws świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcy w określonych przypadkach przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
Dodatkowo zgodnie z przepisami § 8 ust. 2 załącznika do rozp. MZ ws owu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.
W związku z powyższym w określonych przypadkach wskazanych w przywołanych powyżej aktach prawnych, pacjentowi przysługuje bezpłatny transport do najbliższego podmiotu leczniczego, który udziela świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, a zatem do miejsca, z którego pacjent został przywieziony. Transport pacjenta finansowany jest w ramach środków określonych w umowie o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego. W określonych przypadkach pacjentowi przysługuje zatem, bez względu na odległość, bezpłatny powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu, z którego został przywieziony do podmiotu leczniczego.
Tak to wygląda w świetle przepisów. A osobną kwestią jest ewentualny spór o rozliczenie tych kosztów, wiadomo :/ Pozdrawiam serdecznie. MK

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 22, 2012 o 22:37

Uprzejmie proszę o przedstawienie przeciwwskazań medycznych do realizacji transportu sanitarnego lub źródła wiarygodnych informacji na ten temat.

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 22, 2012 o 22:45

Uprzejmie proszę o przedstawienie przeciwwskazań medycznych do realizacji transportu sanitarnego lub źródła wiarygodnych informacji na ten temat. Proszę wyłącznie o odpowiedź na podany mail.

Odpowiedz

Dodaj komentarz